Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.CENTRUMTRENINGU.PL/REZERWACJA

 •  I POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz możliwości złożenia Zamówienia na Usługę rezerwacji za pośrednictwem serwisu internetowego www.centrumtreningu.pl/rezerwacja (zwanego dalej Serwisem Internetowym), przez Michała Gawora, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą  MICHAŁ GAWOR Michał Osewski spółka cywilna, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Bartosza Głowackiego 14 lok. 6, 01 – 927 Warszawa, NIP 1182003162, REGON 388015216 oraz Michała Osewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Michał Osewski wspólnik spółki cywilnej, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Tumska 13 lok. 5, 02 – 430 Warszawa, NIP 8442068223, REGON 368217467, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą Michał Gawor Michał Osewski s.c., na podstawie umowy spółki cywilnej, pod adresem ul. Wólczyńska 57, 01-908 Warszawa, NIP 1182219809, REGON 388042963, zwanymi dalej Usługodawcami.
  2. Kontakt z Usługodawcami może odbywać się za pośrednictwem:
   1. poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Wólczyńska 57, 01 – 908 Warszawa;
   2. telefonu +48  516 103 042;
 • poczty elektronicznej, pod adresem: kontakt.centrumtreningu@gmail.com;
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
  1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawców w witrynie internetowej www.centrumtreningu.pl/rezerwacja, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 
  2. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów oraz wszelkich treści publikowanych i udostępnianych w ramach Serwisu należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
  3. Usługodawcy informują, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
  • II DEFINICJE

  Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

  Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  Formularz rezerwacji – interaktywny formularz dostępny na stronie Serwisu internetowego, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonać Zamówienia. Poprzez Formularz rezerwacji, Użytkownik wybiera rodzaj Sali, czas trwania Najmu, liczbę osób mogących przebywać na Sali w ramach Umowy Najmu oraz termin Najmu (dostępny zgodnie z informacją podaną w interaktywnym kalendarzu), spośród opcji dostępnych w Formularzu rezerwacji;

  Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

  Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

  Regulamin – niniejszy dokument. 

  Sala treningowa (Sala) – pomieszczenie lub pomieszczenia służące do przeprowadzania treningów, w szczególności w postaci 2 rodzajów Sal: funkcjonalnych oraz siłowych, które mogą  być przedmiotem Umowy najmu, zgodnie z informacją prezentowaną w Serwisie;

  Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.centrumtreningu.pl/rezerwacja, którego właścicielami i administratorami są Usługodawcy, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawców oraz składać Zamówienia;

  Umowa najmu (Umowa najmu/Najem) – Umowa na mocy której Usługodawcy oddają, a Użytkownik obejmuje Salę w odpłatny najem, poza Serwisem, na zasadach określonych odrębnie pomiędzy Usługodawcami a Użytkownikiem; 

  Umowa o świadczenie Usługi rezerwacji – umowa zawierana w ramach Serwisu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcami, na zasadach określonych w pkt V niniejszego Regulaminu;

   

  Usługa rezerwacji/Rezerwacja – odpłatna usługa polegająca na zarezerwowaniu Sali za pośrednictwem Formularza rezerwacji dostępnego na stronie Serwisu. 

  Usługi – usługi świadczone przez Usługodawców na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

  Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Rezerwacji z Usługodawcami, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w pkt V Regulaminu.

  •  III ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. Usługodawcy w ramach Serwisu umożliwiają Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług.
  2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
   • urządzenie z dostępem do Internetu,
   • dostęp do poczty elektronicznej,
   • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
   • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF,
   • program umożliwiający rozpakowanie dokumentów – typu .rar i zip.
  4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawców, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
  • IV USŁUGI

  1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
  2. Usługodawcy umożliwiają za pośrednictwem zakładki ,,Rezerwacja’’ będącej częścią Serwisu, korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
  2. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcami;
  3. przekierowania na zewnętrzne social media,
  4. udostępnianie interaktywnego Formularza rezerwacji.

  oraz odpłatnej Usługi Rezerwacji.

  1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług wskazano w niniejszym Regulaminie w ppkt poniżej.
  2. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
  3. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawców. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza. 
  4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przekierowaniu na zewnętrzne social media w postaci Facebooka oraz Instagrama jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku z ikoną danego serwisu.
  5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu Formularza rezerwacji jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Dodaj do koszyka’’.
  6. Usługodawcy za pośrednictwem Formularza rezerwacji, zapewniają Użytkownikom możliwość skorzystania z odpłatnej Usługi rezerwacji. Szczegółowe zasady świadczenia Usługi Rezerwacji określa pkt. V niniejszego Regulaminu.  
  7. Usługodawcy mają prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
  • V REZERWACJA

  1. Usługodawcy umożliwiają za pośrednictwem Serwisu dokonania Rezerwacji Sali przeznaczonej do Najmu, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie. Celem Rezerwacji jest dokonanie zarezerwowania Sali wybranej przez Użytkownika na określony w Formularzu rezerwacji czas, przygotowanie przez Usługodawców Sali do wynajęcia przez Użytkownika oraz zawarcia Umowy najmu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcami. 
  2. Usługodawcy na stronie Serwisu prezentują Użytkownikom informacje dotyczące Usługi rezerwacji, w szczególności w postaci dostępnej ilości godzin lub osób dla których Sala może zostać zarezerwowana, terminów w których możliwy jest Najem Sali oraz cen za poszczególne warianty Najmu. Usługodawcy umożliwiają złożenie Zamówienia na Usługę rezerwacji, zgodnie z informacjami prezentowanymi na 
  3. Użytkownik zainteresowany dokonaniem Rezerwacji, może złożyć Zamówienie na Usługę rezerwacji za pośrednictwem Formularza rezerwacji. Użytkownik w Formularzu rezerwacji wypełnia pola oznaczone jako obowiązkowe, w tym podaje swoje dane. Zamówienie zostaje złożone w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji. Usługodawcy prześlą potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi rezerwacji.  
  4. Umowę uznaje się za niezawartą w przypadku braku dokonania Opłaty rezerwacyjnej w terminie 2 Dni od dnia zatwierdzenia oferty przez Usługodawcę, na wskazany rachunek bankowy przez Usługodawcę.
  5. Umowa o świadczenie Usługi rezerwacji zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  6. Umowa o świadczenie Usługi rezerwacji zawarta jest na czas oznaczony – do momentu zawarcia Umowy najmu, do zawarcia której dochodzi poza Serwisem.
  7. Użytkownik może odstąpić od Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji (umowne prawo odstąpienia). Odstąpienie dokonywane jest za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonu lub wiadomości elektronicznej poprzez złożenie stosownego oświadczenia, maksymalnie na 12 godzin przed planowaną godziną Najmu Sali. W tym przypadku Usługodawcy zwracają Użytkownikowi uiszczoną przez niego Opłatę rezerwacyjną, o której mowa w pkt VI poniżej,  w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji, na rachunek bankowy Użytkownika. 

  VI. OPŁATA REZERWACYJNA

  1. Użytkownik, który zawarł Umowę o świadczenie Usługi Rezerwacji, deklarując chęć zawarcia Umowy najmu, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty, w wysokości wskazanej w Serwisie (dalej jako: ,,Opłata rezerwacyjna’’).
  2. Cena Opłaty rezerwacyjnej podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. 
  3. Opłata rezerwacyjna jest płatna przelewem na rachunek bankowy Usługodawców wskazany w Serwisie (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawców potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy). W przypadku wyboru płatności przelewem, za termin zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Usługodawców.    
  4. Usługodawcy na stronach internetowych Serwisu informują Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawcy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu mogą odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
  5. Z zastrzeżeniem ppkt V ppkt 6, Usługodawcy oświadczają, że Opłata rezerwacyjna wchodzi w poczet płatności za Umowę najmu.

  VII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy udostępnianego przez Usługodawców w Serwisie Internetowym.
  3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towarów lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
  4. Usługodawcy z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
  6. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku: Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawcy wykonali w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawców utraci prawo odstąpienia od Umowy.

  VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

  1. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcom danych, 
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  1. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawców, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
  2. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
   2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcami;
   3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcami, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
   4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

   IX. REKLAMACJE

  1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcom reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Michał Gawor Michał Osewski s.c., ul. Wólczyńska 57, 01 – 908 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: kontakt.centrumtreningu@gmail.com lub pod numerem telefonu: +48  516 103 042.
  2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
  3. Usługodawcy zobowiązują się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawcy wezwą Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

   X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawcy zbierają i przetwarzają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu Internetowego.

   XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawców jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
  4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawców jest zabronione.
  5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcami a Użytkownikiem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcami a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawców.
  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  9. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.